Hledání v obsahu

Poskytování informací, příjem podání, ochrana a zpracování osobních údajů, registr oznámení

Poskytování informací, příjem podání

 

Důvod a způsob založení

 

Obec Dlouhá Třebová má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

 

Příjem žádostí a podání

 

Žádost o informaci se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

 

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

 

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

 

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti

- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

 

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

 

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

 

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutíinformace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

 

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem  - do 15 dnů.

 

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

Příjem a vyřízení odvolání

 

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

 

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Sazby za poskytování informací

 

Položka                                                                                    Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)            bez poplatku

fotokopie nebo výtisk z tiskárny                                               dle skutečně vynaložených

                                                                                                 nákladů

ostatní náklady                                                                         dle skutečně vynaložených

                                                                                                  nákladů

 

Ochrana a zpracování osobních údajů

 

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

 

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Správce osobních údajů:

 

Obec Dlouhá Třebová

sídlo: Ústecká 235, Dlouhá Třebová, 56117, IČ: 00580902, DS: 4h9bwsc, telefon: 465586015, e-mail: ou@dlouhatrebova.cz, úřední hodiny: Pondělí a středa od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.

 

Pověřenec GDPR:

 

Region Orlicko - Třebovsko, IČO: 70939659, se sídlem Sychrova 16, Ústí nad Orlicí.

 

Odpovědnou osobou, která funkci pověřence pro GDPR vykonává jménem ROT je:

Vladimír Hofrichter, e-mail: hofrichter@ohgs.cz, tel. 739447995,

 

v případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje:

Pavel Neumeister, e-mail: neumeister@ohgs.cz, tel. 728954076.

 

úřední hodiny: Pondělí a středa od 09: do 11:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

 

Registr oznámení dle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Nahlížení do registru oznámení dle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, je možné na základě žádosti podané u obecního úřadu Dlouhá Třebová.

Uveřejněno 28.05.2018: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-Dl.T. 127/2018/SEpdf56 kB
Uveřejněno 04.04.2018: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-Dl.T. 74/2018/SEpdf50 kB
Uveřejněno 12.01.2018: Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném zněnípdf51 kB
Uveřejněno 02.11.2017: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-Dl.T. 218/2017/SE pdf42 kB
Uveřejněno 18.08.2017: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-Dl.T. 184/2017/SEpdf337 kB
Uveřejněno 24.07.2017: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-Dl.T. 160/2017/SEpdf284 kB
Uveřejněno 19.07.2017: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-Dl.T. 157/2017/SEpdf472 kB
Uveřejněno 16.06.2017: Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. ObÚ-Dl.T. 142/2017/SEpdf1 MB
Uveřejněno 28.03.2017: Informace poskytnutá dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. 69/2017/SEpdf368 kB
Uveřejněno 21.02.2017: Informace poskytnutá dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - č.j. 47/2017/SEpdf247 kB
Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném zněnípdf294 kB
Informace poskytnutá dle zákona č. 106/1999 Sb. - ze dne 14.10.2016 / č.j. ObÚ-Dl.T. 131/2016/STpdf1 MB
Informace poskytnutá ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - 03.02.2016 / č. j. 15/2016/STpdf237 kB
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti obce Dlouhá Třebová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném zněnípdf293 kB
Informace poskytnutá ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - 01.06.2015 / č.j. 94/2015/SEpdf305 kB
Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisůpdf295 kB
Informace poskytnutá ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - 17.03.2015 / č.j. 100/2015/Zpdf186 kB